csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

Příbraz je obec s poměrně vysokým podílem historicky a architektonicky hodnotných objektů na celkovém objemu stavebního fondu. Tato zřejmá skutečnost vedla k prohlášení obce za vesnickou památkovou zónu na základě podrobného stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 1985, která je archivována v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích.
Návrh památkové zóny byl zpracován podle metodických pokynů SÍPPOP z r. 1983, obsahuje textovou a grafickou část a fotografickou přílohu. Veškeré zjištěné skutečnosti se vztahují k datu 06/1986.

Obec leží v rovinaté a bažinaté krajině, v turisticky atraktivní oblasti a je středověkého založení, původně náves s návsí protáhlého tvaru, v průběhu 18. a 19. stol. částečně zastavěnou. Základní parcelace zahrnovala 14 velkých usedlostí. Zástavba obce je velmi různorodá co do stáří, typu i rozsahu jednotlivých usedlostí. Jde v celém rozsahu o zděné stavby, které v průběhu 19. století zcela nahradily původní dřevěné budovy. Nejvýraznějším solitérním typem je zde trojboká, přlp. trojstranná nebo paralelní usedlost se Štítovou orientací, která však zaniká v téměř chaotické, ale malebné drobné chalupnické zástavbě. Nynější památková hodnota obce spočívá proto spíše v množství dílčích malebných zákoutí a řadě drobných, po architektonické stránce ucelených partií vysoké estetické úrovně.

Hranice Vesnické památkové zóny je vyznačena v grafické příloze současně s památkovým vyhodnocením sídla.

Objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
usedlost čp. 12
usedlost čp. 19

Objekty navržené k ochraně:
viz. grafická část (mapa)

thumb vpz 2500

Husův sbor

Jedná se o kapli Církve československé husitské. Československá církev byla založená v r. 1920 a vykazuje 2 farní obce v Jindřichově Hradci a to Příbraz a Suchdol nad Lužnici.Výstavba objektu byla v roce 1925 a poslední úpravy v roce 1966.

Trochu z historie:
Pod hrází rybníka "Havlíků", stála až do roku 1911 dřevěná zvonice před domem č.25 (u Pivců). V ní byla umístěna socha sv. Jana, dar města Stráže z roku 1728. V roce 1897 nechala majitelka domu č.25 Pivcová v místě staré zvonice postavit malou kapličku a do ní umístit sochu sv. Jana. Stará zvonice byla později stržena a její model byl uschován v kabinetu školy.
V roce 1910 bylo usneseno postavit novou budovu kaple, která by nahradila původní zvonici. Probíhaly penežní sbírky (hr. Thum daroval dříví a materiál ze zbourané cihelny, hr. Černín daroval stav. materiál, pan F. Štícha č. 18 majitel cihelny věnoval "patentní" tašky. Stavbu řídil pan Cháb - polír a domkář z Příbraze. Na stavbě se pracovalo až do první světové války.Kaple měla být zasvěcena sv. Václavu.

V roce 1924-25 je kaple stále ještě rozestavěná a nedokončená. Nebyly peníze ani nálada a uvažovalo se o přestavbě na spolkovou místnost. Řešení se ovšem našlo, když začla vnikat československá církev, která přisla s návrhem, že kapli postaví. Po složitých jednáních byla kaple dostavěna v roce 1925. Otevření kaple proběhlo 8.11.1925.

Celková plocha činní 83.20 m2.
Míst k sezeni 120 a na stání 70.

Kotakt: Mgr. Jana Menšíková, farářka Církve československé husitské, Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 219 (středa)

thumb kaple1thumb kaple